جدول لیگ نوجوانان

امتیاز تفاضل تساوی باخت برد تعداد بازی تیم ها
9 +10 0 0 3 3 سرایا
6 +5 0 1 2 3 شهید عبدی
3 +2 0 2 1 3 خلیل آباد کاشمر
0 -12 0 3 0 3 منتظران
دارالعلم سبزوار اوژن رضوی
1 0
تربت حیدریه سرایا
2 3
نوجوانان سبزوار سرایا
0 0
مقداد سرایا
0 4
منتظران سرایا
0 8
شهید عبدی سرایا
2 3