آجرسفال نما
7*10*20

5*10*20

4*10*20

10*10*20

5*10*20
4*10*20

 

لبه گرد

5*10*20
4*7*20

 

نیمه

5*7*20
سفال دیواری
4 سانتي

5 سانتي

5.5 سانتي
سفال عایق دار
4 سانتي

5 سانتي

5.5 سانتي
آجر پلاک
4 سانتي

5 سانتي

5.5 سانتي
آجر سنتی
4 سانتي

5 سانتي

5.5 سانتي
پوکه

نيم كف فرش

كف فرش
نوع محصول ابعاد تعداد در هر بسته وزن هر بسته ظرفیت کامیون
10 تن
ظرفیت کامیون
15 تن
تریلی
22 تن
آجر نمای 8 سانتیمتری 8x12x24
cm
8 عدد 17.6 4300 6800 10000
آجر نمای 7 سانتیمتری 7x11x23
cm
10 عدد 15 6000 1000 14500
آجر نمای 5.5 سانتیمتری 5.5x10x21.5
cm
14 عدد 15.8 9000 13000 19000
آجر نمای 5 سانتیمتری 5x10x21.5
cm
16 عدد 16.5 9200 15000 22000
آجر نمای 4 سانتیمتری 4x10x21.5
cm
18 عدد 15.5 11000 17000 25500
آجر نیمه 5.5 سانتیمتری 5.5x5.5x21.5
cm
21 عدد 19.7 13500 21400 31400
آجر نیمه 5 سانتیمتری 5x5.5x21.5
cm
21 عدد 15 15000 23800 35000
آجر نیمه 4 سانتیمتری 4x5.5x21.5
cm
24 عدد 15 18000 28800 42000
پلاک کامل 5.5 سانتیمتری 5.5x2.5x20
cm
60 عدد 22.8 25000 39500 57000
پلاک کامل 5 سانتیمتری 5x2.5x20
cm
64 عدد 22.4 27000 42000 62000
پلاک کامل 4 سانتیمتری 4x2.5x20
cm
80 عدد 22.4 33000 53000 78000
ال کامل 5.5 سانتیمتری 5.5x2.5x10x20
cm
24 عدد 14.8 15300 24000 35000
ال کامل 5 سانتیمتری 5x2.5x10x20
cm
30 عدد 16.5 17000 27000 40000
ال کامل 4 سانتیمتری 4x2.5x10x20
cm
36 عدد 16.2 21000 33000 48000
Disign by EmadStudio