: مزاياي استفاده از سنگ شيل جهت توليد آجر

ممقاومت فشاري بسيار بالا
خاصيت ضد سايش بودن (آجر كف فرش)
درصد جذب آب بسيار پايين
مقاومت در برابر يخ زدگي
عدم جذب آلودگي محيط به سطح آجرنما
زيبا سازي نماي ساختمان ها
كاهش آسيب به محيط زيست در هنگام توليد

مطالعه و بررسي معدن شيل براي ساخت و توليد آجر قرمز
چکیده
فرآيند كنوني توليد آجر در استان اصفهان كه مبتني بر تامين مواد از خاك هاي آبرفتي و مرغوب كشاورزي است، باعث تخريب محيط زيست و تحديد منابع كشاورزي شده است . براي توليد آجر قرمز مي بايستي به مواد اوليه براي توليد آجر معمولي مواد ديگري افزوده شود كه مستلزم هزينه ميباشد. به منظور تامين منابع جديد ، بخش شيل سبز كرتاسه در جنوب شرق شهرضا مورد مطالعه و تست كاربردي قرار گرفت. براساس مطالعات زمين شيميايي K2O,MgO,CaO,Fe2O3,Al2O3,SiO2 به ترتيب فراوان ترين سازنده هاي اين خاك است. بر اساس نتايج آناليز XRD نشان ميدهد كاني هاي اصلي اين خاك، كوارتز، كلريت، مسكويت ، كلسيت، اورتوز،آلبيت و دولوميت است.مقايسه نتايج بدست آمده در آناليز شيميايي و XRD با تركيب استاندارد و مناسب خاك آجرپزي و توليد آزمايشي نشان ميدهد كه اين خاك براي ساخت آجر مناسب است. ميزان پائين اكسيد كلسيم نسبت به اكسيد آهن ،باعث توليد آجر به رنگ قرمز شده و فقدان كاني هاي سولفيدي مانع از ايجاد هر گونه شوره زدگي كي شود. وجود ميزان بالاي كاني هاي رسي بررسي حدود اتبرگ نشان داد كه اين ذخيره پلاستيسيته لازم جهت شكل گيري و حفظ و ثبت آن را دارا ميباشد. ارزيابي آجر توليدي از نظر خواص فيزيكي و مكانيكي بر اساس استاندارد ASTM ، نشان ميدهد كه اين آجر داراي مقاومت فشاري بالا ،جذب آب و ضريب اشباع پائين و در نتيجه از استحكام و پايداري بالايي برخوردار است. نتايج اين بررسي و توليد انجام شده نشان ميدهد كه بخش شيل ارغواني سازند از خاك هاي بسيار مناسب به منظور توليد و ساخت آجر قرمز است. با توجه به وجود شيل سبز كرتاسه در استان اصفهان و به منظور جلوگيري از تخريب محيط زيست ، جايگزيني اين منبع جديد سازندي به جاي منابع آبرفتي و خاك كشاورزي توصيه ميشود.

Page 1 of 2 1 2 »