طریقه زیرسازی :

پرلینها (تیرکها) زیر روف تایل، از پایین ترین نقطه سقف در طول شیب شروع می شود بطوریکه تیرکهای افقی در اولین ردیف 280 میلیمتر و از ردیف دوم تا انتها 340 میلیمتر می باشد. تیرکهای عمودی نیز از 600 میلیمتر تا 1200 میلیمتر متناسب نوع زیرسازی قابل اجرا است.

طریقه نصب:

نصب تایل از پایین ترین قسمت دامنه شیب و از سمت راست شروع می شود و در انتها (خط راس) تیزه کار گذاشته می شود

محصولات ایران روف تايل قابل اجرا در انواع شیبها
و با استفاده از سازه های گوناگون می باشد