فایزه سجادی

راد کارشناسی ارشد روانشناسی روانشناس فردی خانواده پیش از ازدواج و سکس تراپیست – مدرس دانشگاه و درمانگر

دنبال کنید

مقالات روانشناسی

گواهی پذیرش مقاله در کنگره بین المللی

رفتار و دانش اجتماعی – استامبول

فایزه سجادی راد 

گواهینامه پذیرش مقاله

از دانشگاه آکسفورد ترکیه

فایزه سجادی راد 

گواهینامه پذیرش مقاله

نگرش مادر به کودک عقب مانده ذهنی-دانشگاه فردوسی

جواد ناصح – فایزه سجادی راد 

گواهی پذیرش نهایی مقاله

آموزش شادمانی زنان – دانشگاه فردوسی

فایزه سجادی راد 

pdf بررسی اثربخشی آموزش شادکامی مبتی بر مهارتهای زندگی بر افزایش شادمانی ورضایت از زندگی در زنان سرپرست خانوار – مقاله انگلیسی

pdf بررسی اثربخشی آموزش شادکامی مبتی بر مهارتهای زندگی بر افزایش شادمانی ورضایت از زندگی در زنان سرپرست خانوار

pdf بررسی نگرش مادر به کودک عقب مانده ذهنی