فایزه سجادی

راد کارشناسی ارشد روانشناسی روانشناس فردی خانواده پیش از ازدواج و سکس تراپیست – مدرس دانشگاه و درمانگر

دنبال کنید

معرفی کتاب

طرحواره درمانی

ویژه دانشجویان روانشناسی

بازگشت به عشق

ویژه عموم

ارامش ذهن

ویژه عموم

وسواس

ویژه دانشجویان روانشناسی و عموم

بهبود روابط جنسی

ویژه عموم

هنر درمان ویژه

ویژه روانشناسان

تکنیکهای روانشناسی

ویژه دانشجویان روانشناسی

زبان بدن

ویژه عموم

اصول مصاحبه بالینی

ویژه دانشجویان روانشناسی

زوج درمانی هیجان مدار

ویژه روانشناسان

درمان شناختی رفتاری

ویژه دانشجویان روانشناسی

تئوری انتخاب

ویژه عموم

pdf تربیت جنسی کودک

pdf شناخت

pdf Cognitive Behavioural Therapy in the Mood and Anxiety Disorders

pdf داستان عقاب

pdf مهارتهای فرزندپروری

pdf والدین و مشکلات رفتاری کودکان

pdf سکس تراپی

pdf زوج درمانی

pdf مفاهیم اساسی درمان های هیجان مدار و تحلیلی – سهراب رضوانی

pdf وجدان خوب، وجدان بد

pdf عشق و انواع آن

pdf زبان بدن

pdf آگاهی از هیجان