فایزه سجادی

راد کارشناسی ارشد روانشناسی روانشناس فردی خانواده پیش از ازدواج و سکس تراپیست – مدرس دانشگاه و درمانگر

دنبال کنید

کارگاههای روانشناسی


گواهینامه شرکت در کارگاه آموزشی

طرحواره درمانی

گواهینامه شرکت در کارگاه آموزشی

زوج درمانی هیجان مدار

گواهینامه شرکت در کارگاه آموزشی

شناختی – رفتاری

گواهینامه شرکت در کارگاه آموزشی

اصول مشاوره و درمان رفتارهای جنسی کودکان

گواهینامه شرکت در کارگاه آموزشی

ذهن آگاهی

گواهینامه شرکت در کارگاه آموزشی

زبان بدن

گواهینامه شرکت در کارگاه آموزشی

مجلات معتبر

گواهینامه شرکت در کارگاه آموزشی

درمانهای شناختی – رفتاری

pdf تربیت جنسی کودک

pdf شناخت

pdf Cognitive Behavioural Therapy in the Mood and Anxiety Disorders

pdf داستان عقاب

pdf مهارتهای فرزندپروری

pdf والدین و مشکلات رفتاری کودکان

pdf سکس تراپی

pdf زوج درمانی

pdf مفاهیم اساسی درمان های هیجان مدار و تحلیلی – سهراب رضوانی

pdf وجدان خوب، وجدان بد

pdf عشق و انواع آن

pdf زبان بدن

pdf آگاهی از هیجان